Disclaimer
1. This disclaimer shall apply:
– owner: the owner of the website, in this case DNH INC.;
– use (s): all possible actions;
– you, the user (visitor) of the website;
– the content: all the website content;

2. The following applies to the page you are currently viewing and the other pages belonging to this site. The page you agree with this disclaimer.
3. The content is by the owner with the utmost care, yet, the owner accepts no responsibility with regard to possible inaccuracies of the displayed.
4. The owner is not responsible for content on the linked files on this website and / or websites referenced.
5. Unauthorized or improper use of the content or parts infringe intellectual property rights
6. Permission to use the displayed content or parts of public places should be requested in writing to us.
7. Making copies by means of photocopy, screenprinting, or any duplication of our website or arts thereof is prohibited without written permission from us.

Disclaimer
1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website, in dit geval DNH INC.;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt en de overige pagina’s behorende bij deze website. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
7. Kopiëren door middel van fotokopie, schermafdrukken, of enigerlei van duplicatie van onze website of delen daarvan is verboden zonder schriftelijke toestemming van ons.